Услови на користење

ОПШТИ УСЛОВИ И ПРАВИЛА
Со самата посета или купување преку нашата интернет страната на e-pick се согласувате со општите услови и правила кои треба внимателно да ги прочитате. Условите ги дефинираат односите помеѓу ГАЛАМИНО ДOОЕЛ Скопје од една страна како сопственик на интернет страната со домен e-pick и сите негови поддомени и електронските корисници на доменот и неговите поддомени.

ГАЛАМИНО ДООЕЛ Скопје не презема одговорност доколку корисникот не ги прочитал општите услови и правила. Ако не се согласувате со Општите услови на оваа страна, едноставно не ја користете. Називот e-pick и Галамино е заштитен трговски знак на ГАЛАМИНО ДООЕЛ Скопје и забранет за секаков вид на негова употреба без претходна писмена согласност на сопственикот. ГАЛАМИНО ДООЕЛ Скопје ги задржува сите права кои произлегуваат од трговскиот знак.

АВТОРСКИ ПРАВА
Целата содржина на оваа страница, вклучувајќи ја формата, изгледот, сликите, информациите, дизајнот и сите достапни податоци е интелектуална сопственост на ГАЛАМИНО ДООЕЛ Скопје која е заштитена со авторски и сродни права.

Преземањето на информации, податоци и слики, нивната дистрибуција, пренос или користење на линкот од овој сајт е строго забрането. Употребата на истите е можна само за некомерцијални цели и лична употреба и секаква друга употреба надвор од дозволената за било каква злоупотребата на податоците и опциите кои ги нуди оваа страна е забранета. Споделените информации од оваа страна имаат информативен карактер. Секогаш сме се залагале и ќе се залагаме за точност на информациите, но можни се отстапувања и пропусти во информирањето, во зависност од изворот на информациите.

За сите производи ќе се потрудиме да имате достапна фотографија, како илустрација за изгледот и формата на производот.

E-PICK го задржува правото да објавува називи, модели и други информации за производот на други јазици во зависност од локацијата на посетителот на страницата и кога:

 • Постои ризик од губење на битни информации при преводот
 • Нема иста или слична терминологија на македонски јазик.

Како би ги задоволиле Вашите потреби и барања, E-PICK ќе се залага за достапност на својата интернет страна 24 часа во денот. Во случај на привремена недостапност односно прекин на пристапот до интернет страната поради технички или надворешни влијанија надвор од контролата на E-PICK, не можеме да преземеме никаква одговорност и да Ви гарантираме постојан пристап.

КУПУВАЊЕ
Купувачот има право да го одбере производот кој е понуден на веб страната на E-PICK и на истиот да направи нарачка со што ќе ја определи количината, начинот на испорака и останатите опции понудени на веб страната. Купувачот има право да ја откаже, дополни или модифицира направената нарачка се до моментот пред да ја реализира нарачката. Со самото реализирање на плаќањето купувачот склучува договор со ГАЛАМИНО ДOОЕЛ Скопје за рокот, условите и производот кои се предмет на нарачка.

Доколку поради технички причини настане проблем со правењето на нарачката преку веб страната, или доколку на залиха нема одреден продукт ГАЛАМИНО ДOОЕЛ Скопје го задржува правото да ја одбие и да не ја комплетира нарачката со тоа што нема да настанат никакви облигациони односи со купувачот освен повратот на парите доколку истите се наплатени од купувачот.

БЕЗБЕДНОСТ
ГАЛАМИНО ДООЕЛ Скопје е посветен на целосната безбедност на интернет страницата со примена на најсигурните и докажани безбедносни решенија со цел заштита на клиентот. Заштитата E-PICK ја обезбедува на доменот E-PICK како и на сите поддомеини на истата страна. E-PICK не ја гарантира безбедноста доколку на сајтот има поставено линк до друга веб страна и не презема никаква одговорност во однос на заштита на личните податоци на тие страни.

Плаќањата преку веб страната можат да се извршат со сите кредитни и дебитни картички, Мaster (Standard/Business/Gold), Maestro, VISA/ELECTRON/CLASSIC/BUSINESS/GOLD, DINERS и други платежни картички доколку банката е овластена да организира нивно прифаќање како и преку PayPal. Пред правењето на нарачката проверете дали банката – издавач на картичката има овозможено правење на трансакции преку интернет.

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Со прифаќање на условите на корисниците што се регистрирале на e-pick и ги приложиле своите информации во полињата за регистрација се согласни сите податоци вклучувајќи ги и личните податоци да бидат обработени и користени од страна на E-PICK за понудените услуги, рекламирањето на производите и услугите и реализирањето на испораката и плаќањето.

Сите лични податоци кои корисникот ги внесува преку регистрација нема да се објавуваат, продаваат или доставуваат на трета страна освен на надлежните органи на начин определен со законските прописи и истите се чуваат согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци. Притоа податоците се чуваат по највисоки критериуми за сигурно работење според политиката за приватност. Малолетни лица не смеат да даваат лични податоци без одобрение од нивните родители или старатели и E-PICK не презема никаква одговорност за истото.

ГАРАНЦИЈА
Сите производи купени од ГАЛАМИНО ДООЕЛ Скопје се под гаранција. За одредени производи гаранцијата наведена на веб страната е лимитирана. За тие производи важи гаранцијата која доаѓа со тие производи поради соодветните договори склучени со увозниците и/или дистрибутерите на производите. За тие производи не важат прописите наведени на оваа веб страна.

ГАРАНЦИСКИ УСЛОВИ
I Општи услови

 1. Потрошувачот има право на рекламација доколку производот не работи според предвиденото,
 2. Откако ќе забележи неисправност на производот, потрошувачот е должен за истото да извести во најкраток можен рок.

  II Права на потрошувачот кои произлегуваат од задолжителната гаранција
 3. Подолу наведените права можат да бидат остварени во гарантниот рок.
 4. Гаранцискиот рок започнува да тече од денот кога производот ќе биде предаден на потрошувачот
 5. Во случај на неисправност Трговецот или сервисерот се должни да го отстранат дефектот во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето за сервис од страна на потрошувачот.
 6. Во случај на неисправност на производот доколку не се поправи, потрошувачот по свој избор има право да бара замена на ист таков, нов, и исправен производ или нов и исправен производ еквивалентен според карактеристиките на стариот производ , освен во случаите, кога исполнувањето на избраниот производ од потрошувачот е невозможна, или кога со тоа би настанале несразмерно поголеми расходи на Трговецот, во споредба со друг производ. При тоа се земаат во предвид состојбата на производот, степенот на непочитување на договорот и настанатите проблеми на Трговецот или соодветно на сервисерот, при исполнувањето на гаранциското задолжување.
 7. Во случај неисправноста да не биде отстранета согласно наведеното во точките 3 и 4 погоре, потрошувачот согласно законот по избор може да бара сразмерно намалување на цената, замена на производот со нов или да го раскине договорот. Потрошувачот нема право да го раскине договорот во случај на незначителна неисправност на производот.
 8. Трговецот или сервисерот се должни да ја извршат замената или поправката на начин што истото ќе биде во согласност со карактеристиките и својствата на производот, во рамките на гарантниот рок и без истите да причинуваат значителни проблеми на потрошувачот.
 9. Потрошувачот ги има законските права кои произлегуваат од националното законодавство и истите права не се загрозени со оваа гаранција.

  III Рекламации
 10. Потрошувачот може да поднесе рекламации кај трговецот или да се обрати директно во сервисните центри.

Случаи кога гаранцијата може да биде неважечка

 1. Гаранцијата нема да биде важечка во случај на:
  • физички оштетувања на производот;
  • изложеност на вода за производи кој немаат IP65 заштита или повисока;
  • несоодветно приклучени на електричната мрежа;
  • користење на варијабилен извор на електрично напојување за производи кои не се предвидени за тој начин на работа.
  • било какви дејствија или поправки кои предизвикале дефект, механичко оштетување или неисправност, а не се извршени од страна на овластен сервисен центар.
 2. Гаранцијата нема да биде важечка, ако дефектот (оштетувањето) настанал како резултат на тоа што потрошувачот не се придржувал кон правилата за употреба, наведени во упатството за користење на производот.
 3. При поднесување на рекламација потрошувачот е должен да ја достави фискалната сметка за производот или издадената фактура.
 4. Ако поради горенаведените причини настанат дефекти и оштетувања, сервисирањето е на сметка на потрошувачот, дури и кога истото се врши за времетраењето на гарантниот рок.

  Услови за испорака
  При примањето на производот примачот е должен да го провери производот од евентуални оштетувања при транспорт и да провери евентуален недостиг на некој дел (доколку производот е составен од неколку делови). Доколку е констатиран недостаток, примачот е должен веднаш да го пријави недостатокот.

Пред испорака на производот купувачот може да биде контактиран телефонски за часот и денот на испорака.
• Начинот, трошоците и времето потребно за испорака ќе бидат наведени пред да се изврши наплата на производите, а ќе бидат пресметани во зависност од растојанието на локацијата на магацинот до дестинацијата на потрошувачот.
• Максималното време на испорака во Македонија не може да биде повеќе од 3 работни денови од моментот на правењето на нарачката или до 30 работни денови за други земји.
• Доколку нарачката е направена после 17 часот тогаш периодот за испорака започнува да тече од наредниот работен ден.
• Доколку нарачката е направена во неработен ден рокот започнува да тече од првиот работен ден.
• Во рокот на испорака не се пресметуваат неработните денови.
• E-PICK го задржува правото да го продолжи периодот на испорака без да го извести купувачот најмногу 7 дена (45 дена за други држави) од моментот на правењето на нарачката.
• Доколку има доцнење на испораката E-PICK не сноси никаква одговорност доколку доцнењето е предизвикано од страна на компанијата која е ангажирана за извршување на испораката.

ВРАЌАЊЕ И ЗАМЕНА
Производот, кој е неотпакуван и неупотребуван може да се врати во рок од 7 дена, заедно со приложената фактура ,испратница и другите пропратни документи кои се доставени при испораката и истиот може да го замените со нов.

Во случај да барате враќање на паричните средства, тоа можете да го остварите само доколку производот го вратите неупотребуван и во оригиналното пакување, со приложена фактура и испратница и другите пропратни документи кои се доставени при испораката во период од 7 дена од приемот на производот. Парите ќе Ви бидат префрлени на истата банкарска сметка која сте ја користеле при плаќање на производот.

E-PICK го задржува правото да ја менува Политиката за враќање на производите и парични средства. Сите ревизии или промени ќе стапат во сила веднаш со нивното објавување на веб страницата на E-PICK.

Замена на производот со соодветен квалитет се врши ако производот не бил употребуван, ако е сочуван изгледот на производот, употребните својства, пломбите, фабричките етикети, како и фактурата за производот и други документи кои на потрошувачот му биле издадени заедно со производот.

Ако во моментот на поднесувањето на барањето од потрошувачот трговецот нема соодветен производ (производ што ќе одговара на неговите потреби), потрошувачот има право по свој избор да бара:

 • да го раскине договорот и да бара враќање на платениот паричен износ или
 • да го замени производот со соодветен кога ќе има таков производ.

Трговецот е должен да го извести потрошувачот кој барал замена на производот дека има таков производ за продажба во рок кој не може да биде подолг од 30 дена од денот на приемот на барањето.

Shopping Cart
Scroll to Top