Услови за испорака

  • При примањето на производот примачот е должен да го провери производот од евентуални оштетувања при транспорт и да провери евентуален недостиг на некој дел (доколку производот е составен од неколку делови). Доколку е констатиран недостаток, примачот е должен веднаш да го пријави недостатокот.
  • Пред испорака на производот купувачот може да биде контактиран телефонски за часот и денот на испорака.
  • Начинот, трошоците и времето потребно за испорака ќе бидат наведени пред да се изврши наплата на производите, а ќе бидат пресметани во зависност од растојанието на локацијата на магацинот до дестинацијата на потрошувачот.
  • Максималното време на испорака во Македонија не може да биде повеќе од 3 работни денови од моментот на правењето на нарачката или до 30 работни денови за други земји.
  • Доколку нарачката е направена после 17 часот тогаш периодот за испорака започнува да тече од наредниот работен ден.
  • Доколку нарачката е направена во неработен ден рокот започнува да тече од првиот работен ден.
  • Во рокот на испорака не се пресметуваат неработните денови.
  • E-PICK го задржува правото да го продолжи периодот на испорака без да го извести купувачот најмногу 7 дена (45 дена за други држави) од моментот на правењето на нарачката.
  • Доколку има доцнење на испораката E-PICK не сноси никаква одговорност доколку доцнењето е предизвикано од страна на компанијата која е ангажирана за извршување на испораката.
  • За сите прашања во врска со испораката можете да се обратите преку контакт формата.
Shopping Cart
Scroll to Top