• Kur merr produktin, marrësi është i detyruar të kontrollojë produktin për dëmtime të mundshme gjatë transportit dhe të kontrollojë mungesën e mundshme të një pjese (nëse produkti është i përbërë nga disa pjesë). Nëse konstatohet një defekt, marrësi është i detyruar të raportojë menjëherë për defektin.
  • Para dorëzimit të produktit, blerësi mund të kontaktohet me telefon për kohën dhe ditën e dorëzimit.
  • Metoda, kostoja dhe koha e kërkuar për dorëzimin do të deklarohen para se të mblidhen produktet dhe do të llogariten në varësi të distancës nga vendi i magazinës deri në destinacionin e klientit.
  • Koha maksimale e dorëzimit nga depoja lokale nuk mund të jetë më shumë se 3 ditë pune nga momenti i bërjes së porosisë ose më shumë se 30 ditë në kontinentet e tjera.
  • Nëse porosia bëhet pas orës 5 të pasdites, periudha e dorëzimit fillon të rrjedhë nga dita e ardhshme e punës.
  • Nëse porosia bëhet në një ditë jo pune, afati fillon nga dita e parë e punës.
  • Ditët jo-pune nuk llogariten brenda afatit të dorëzimit.
  • E-PICK rezervon të drejtën të zgjasë periudhën e dorëzimit pa njoftuar blerësin jo më vonë se 45 ditë nga momenti i porositjes.
  • Nëse ka një vonesë në dorëzim, E-PICK nuk mban asnjë përgjegjësi nëse vonesa është shkaktuar nga kompania e angazhuar në shpërndarjen e mallrave.
  • Për të gjitha pyetjet në lidhje me dorëzimin, mund të kontaktoni formularin e kontaktit në faqen e internetit të E-PICK përmes postës elektronike: info@galamino.mk ose në linjën për mbështetjen e klientit: +389 70 266 562.